dimarts, 17 de juny de 2014

GRAMÀTICA I LÈXIC

  http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/conjugacio.htm#
  http://www.verbscatalans.com/
  http://www.xtec.cat/~aporta1/catalana/gram61.htm
  http://www.xtec.cat/~aporta1/catalana/gram64.htm
   http://www.xtec.cat/~aporta1/catalana/gram63.htm

  http://www.xtec.cat/~aporta1/catlex13.htm

  http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/determinants/index.htm
  http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/pronomfort/index.htm
   http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/pronomsing/index.htm
    http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/pronompl/index.htm
   http://www.xtec.cat/~aporta1/catalana/gram62.htm
    http://www.xtec.cat/~gmedina/repas/diferencia.htm
   http://www.xtec.cat/~aporta1/catlex11.htm
    http://www.xtec.cat/~aporta1/catalana/lex69.htm
      http://www.xtec.cat/~aporta1/cat1gram.htm
   http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/diftong/index.htm
  http://www.xtec.cat/~aporta1/catalana/orto63.htm

ORTOGRAFIA. Català 2n cicle

http://www.softcatala.org/corrector
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.1ab5a94fef60a1e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=cafcc6b00f309110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=cafcc6b00f309110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.genmagic.org/lengua2/dictats/dictat1.swf

http://www.ceip-diputacio.com/MITJA%20I%20SUPERIOR/catala/swf/accente_1.swf

http://www.ceip-diputacio.com/MITJA%20I%20SUPERIOR/catala/swf/accent0_1.swf
 http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/activitats.htm
  http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/endevinalles/index.htm
     http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/b_nompropi/index.htm
    http://www.ceip-diputacio.com/MITJA%20I%20SUPERIOR/catala/swf/lae.swf
    http://www.xtec.cat/~aporta1/catlex14.htm
    http://www.xtec.cat/~aporta1/catort12.htm
   http://www.xtec.cat/~aporta1/catalana/orto62.htm
   http://www.xtec.cat/~aporta1/catort13.htm
 
http://www.ceip-diputacio.com/MITJA%20I%20SUPERIOR/catala/swf/dieres_a.swf
     http://www.xtec.cat/~aporta1/catalana/orto64.htm

LECTOESCRIPTURA


http://www.edu365.cat/infantil/llegir/paraules.swfhttp://www.edu365.cat/infantil/llegir/lletra.swf
http://www.edu365.cat/infantil/confegir/index.htmhttp://www.xtec.cat/~dvert/llengua.htm


dijous, 12 de juny de 2014

Transtorns Específics de l'Aprenentatge


TRASTORNS ESPECÍFICS DE L'APRENENTATGE

Els Trastorns Específics de l'Aprenentatge (TEA)constitueixen un conjunt de problemes que interfereixen significativament en el rendiment a l'escola, dificultant l'adequat progrés de l'infant i la consecució de les metes marcades en els diferents plans educatius.
Tot i que solen presentar-se conjuntament amb alteracions en el funcionament del sistema nerviós central, no són el resultat d'un retard mental associat, d'una privació sensorial o d'un trastorn emocional greu. Per contra, aquests trastorns sorgeixen d'alteracions dels processos cognitius. És probable que hi hagi alguna alteració biològica secundària, però, el que els caracteritza és que el dèficit es dóna només en una àrea molt concreta. Els més habituals són els que fan referència a l'adquisició de la lectura, a l'escriptura o al càlcul.

Aquestes alteracions són molt més freqüents en nins que en nines i cal advertir que solen passar desapercebudes en un primer moment ja que els infants, com s'ha apuntat, no tan sols no presenten problemes en altres àrees sinó que el seu rendiment en elles pot ser superior a la mitjana.

L'OMS 
especifica que per efectuar el diagnòstic han d'existir dèficits específics del rendiment escolar, però aquests no seran conseqüència de problemes neurològics importants, discapacitat visual o auditiva sense corregir, retard mental o alteracions emocionals.
El que sí que sol prod
uir-se, és que aquest tipus de dèficits específics, estiguin acompanyats d'altres trastorns de la parla o llenguatge i fins i tot de conducta (p.ex. Trastorn Dèficit Atenció amb Hiperactivitat), així com problemes emocionals secundaris i alteracions en la dinàmica familiar.

Les característiques generals que s'observen en infants que presenten trastorns específics del desenvolupament de l'aprenentatge escolar els podem dividir en:
1 - Trastorns de l'activitat motora: hiperactivitat, hipoactivitat, falta de coordinació.
2 - Trastorns de la percepció
3 - Trastorns de l'emotivitat.
4 - Trastorns en la simbolització o descodificació (receptiu-auditiu i receptiu-visual) i expressiva o codificació (expressiu-vocal i expressiu-motora).
5 - Trastorns en l'atenció: atenció insuficient i atenció excessiva.

No s'ha d'entendre que tots els infants han de presentar totes aquestes característiques, sinó que en major o menor grau solen estar presents en tots els T.E.A.


Causes i evolució.
Respecte als factors causals no es pot apuntar cap a una direcció unívoca, no obstant, s'accepta la primacia de factors biològics en interacció amb altres factors no orgànics, com les oportunitats per aprendre, la qualitat de l'ensenyament, el nivell cultural del seu entorn , la implicació dels pares, etc.
Els nens amb aquests trastorns solen millorar amb la intervenció psicopedagògica no presentant, en la majoria dels casos, més problemes en la vida adulta. Tanmateix, si les dificultats d'aprenentatge no són precoçment tractades poden produir, a part del retard educatiu, un conjunt de situacions "secundàries" indesitjables per al procés d'ensenyament-aprenentatge: els repetits fracassos solen portar a la desmotivació, aversió per l'escola conjuntament amb respostes emocionals inadequades.


Criteris diagnòstics del CIE-10

1-
Existència d'un deteriorament clínicament significatiu del rendiment escolar específic.
2-
El dèficit ha de ser específic en el sentit que no sigui explicable per un retard mental o dèficits menors de la intel·ligència general. Atès que el Quocient d'Intel ligència i el rendiment escolar no són exactament paral·lels, aquesta distinció només es pot fer tenint en compte els tests de CI i de rendiment estandarditzats, aplicats de forma individual, que siguin adequats per a la cultura i el sistema educatiu del nen .
3-
El dèficit ha de ser primarenc, en el sentit que ha d'haver estat present des del començament de l'educació i no haver estat adquirit amb posterioritat.
4-
No han d'estar presents factors externs que poguessin justificar suficientment les dificultats escolars, per exemple que el baix rendiment sigui degut directament a un absentisme escolar perllongat, sense ensenyament a casa o una educació totalment inadequada.
5-
Els trastorns específics del desenvolupament de l'aprenentatge escolar no són conseqüència directa de dèficits visuals o d'audició no corregits.

Principals manifestacions dels TEA:

Trastorn de la Lectura: Dislèxia

    
Trastorn de l'escriptura:

Disgrafia i Disortogragia

   
Trastorn del càlcul:

Discalcúlia

   
Lateralitat Creuada

   


Cal mencionar dins aquest apartat el T. A.N.V. És un altre tipus específic de trastorn de l'aprenentatge. És un síndrome neurològic que dificulta l'adquisició o consolidació de conceptes i habilitats visuals, espaials i temporal, i d'habilitats socio-emocionals.

Les persones afectades de T.A.N.V. poden presentar dificultats en les habilitats socials, baix rendiment escolar, problemes d'atenció, poca memòria de treball, escasa habilitat motriu i dificultats d'orientació espaial i temporal.En concret, els infants amb T.A.N.V. Presenten dificultats en aquestes àrees.
  • Atenció i percepció tàctil i visual
  • Coordinació psicomotriu
  • Adaptabilitat, dificultat per adaptar-se als canvis en les rutines que tenen establertes
  • Orientació espaials i temporal. Es perden i es desorienten amb facilitat. Dificultats per a comprendre conceptes basats en el temps.
  • Baixa flexibilitat mental. Tendeixen a l'aprenentatge concret i basat en els extrems, els hi costa captar el terme medi i els matissos
  • Memòria de treball. Tenen dificultats per poder prioritzar i organitzar tant els seus pensament com el seu treball
  • Ús funcional del llenguatge. Els hi costa “llegir entre línies” o entendre fàcilment la comunicació gestual i no verbal.
  • Dificultats per generalitzar la informació. Els hi costa aplicar conceptes adquirits amb anterioritat als nous contextes.
  • Dificultat per entendre i seguir les regles socials més elementals.
  • Difícil estabilitat emocional atribuible a una baixa autoestima a causa de les seves dificultats.